Odwołanie rezerwacji:

– Jeśli odwołanie nastąpi na więcej niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem – możemy dokonać pełnego zwrotu środków (lub znaleźć inny, dogodny termin),
Jeśli odwołanie nastąpi na 1-3 dni przed zarezerwowanym terminem, zwracamy 50% środków,

– Jeśli odwołanie nastąpi na mniej niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy monastudio.pl dostępny pod adresem internetowym monastudio.pl, którego administratorem jest Bartosz Podkański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bapo Bartosz Podkański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Warszawska 36, 05-806 Granica, REGON 360942683, NIP 53423079512.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – Bapo Bartosz Podkański

3.Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym monastudio.pl
6.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.Strony Zamówienia Sprzedawca i Klient lub Sprzedawca i Przedsiębiorca

10.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Warszawska 36, 05-806 Granica

2.Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@monastuio.pl

3.Numer telefonu Sprzedawcy: +48 602 379 713

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
39 1140 2004 0000 3402 7557 1421
mBank

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do soboty

§4 Wymagania techniczne

1.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
2)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3)konto bankowe z obsługą elektronicznych form płatności lub elektroniczną kartą płatniczą,4)włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zasady składania Zamówienia

1.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2.W celu złożenia Zamówienia należy:

1)wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2)wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3)kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny),

4)wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1)Wysyłka na terenie Polski (koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca). Wysyłka dotyczy usług z opcją zamówienia vouchera.

2)Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Daszyńskiego 7/11, 05-800 Pruszków

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
2)Płatności elektroniczne.

3)Płatność kartą płatniczą.
3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 3 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży — w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.O gotowości Zamówienia do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

5.Data Odbioru usługi ustalana jest za jednoczesną zgodą Stron Umowy.

6.Możliwa jest zmiana Daty Odbioru lub odwołanie Zamówienia za porozumieniem stron.

7.Jeżeli zmiana daty Odbioru lub odwołanie Zamówienia nastąpi z winy Sprzedającego, Klientowi przysługuje możliwość wyznaczenia nowej daty odbioru (za jednoczesną zgodą Stron umowy) lub zwrot pełnej zapłaconej przez Klienta Kwoty.

8.Jeżeli zmiana daty Odbioru lub odwołanie Zamówienia nastąpi z winy Klienta:

1)W przypadku, jeśli odwołanie nastąpi na więcej niż 3 dni przed wyznaczoną datą odbioru, Klientowi przysługuje wyznaczenie nowej daty odbioru lub zwrot zapłaconej przez Klienta Kwoty.
2)W przypadku, jeśli odwołanie nastąpi na 1-3 dni przed wyznaczoną datą odbioru, Klientowi przysługuje zwrot połowy zapłaconej przez Klienta Kwoty.

3)W przypadku, jeśli odwołanie nastąpi na mniej niż 24 godziny przed wyznaczoną data odbioru, Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej Kwoty.

9.Ewentualny zwrot kwoty odbywa się na wyznaczone przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych od odwołania daty odbioru.

10.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

11.W przypadku wykupienia pakietu z udziałem fotografa dostępnego w sklepie internetowym monastudio.pl sprzedawca zobowiązuje się do archiwizacji materiału zdjęciowego powstałego w wyniku umowy sprzedaży przez okres trzech miesięcy od daty przekazania materiału.

§9 Odpowiedzialność sprzedawcy

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku umów zawieranych z Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu.

2.W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie.

4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

7.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych wynikającego z bezprawnego działania Klienta przy realizacji zamówienia. Wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku naruszenia praw autorskich ponosi Klient.

8.Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§10 Odstąpienie od umowy

1.Sklep prowadzi sprzedaż usług realizowanych na zamówienie i nie ma możliwości zwrotu zamówień. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

2.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

1)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

3)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

4)o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

3.Odstąpienie od umowy jest niemożliwe już po wykonaniu usługi, czyli po finalnym wykonaniu pracy przez Sprzedawcę. Usługa zlecona fotografowi, który już wykonał sesję zdjęciową jest właśnie takim przypadkiem1.


1 Ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271.)

§11 Reklamacja i gwarancja

1.Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy.

2.Składając reklamację, należy dostarczyć do Usługodawcy numery zdjęć oraz opis co należałoby w nich poprawić.

3.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie od 1 do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

4.Klient traci uprawnienia określone w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności usługi z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1)W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2)W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.